Strony firmowe PREMIUM

Ogólne Warunki Umów

OGÓLNE WARUNKI UMÓW

o Wykonanie, Utrzymanie i Aktualizację Strony Internetowej 

§1 Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Umów o Wykonanie, Utrzymanie i Aktualizację Strony Internetowej (zwanymi dalej „OWU”) spółka 2MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Węgrzcach przy ul. C12/19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333254, posiadająca numer NIP: 678-30-88-970, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych (Wykonawca), w zakresie działania swojego przedsiębiorstwa zawiera umowy z osobami fizycznymi, osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

§2 Definicje

Użytew niniejszych OWU określenia należy rozumieć następująco:

 1. Dane Osobowe - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm., a więc informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 2. Umowa – zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym umowa o Wykonanie, Utrzymanie i Aktualizację Strony Internetowej,
 3. domena - unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany przez rejestratora domen, składający się z obranej nazwy oraz rozszerzenia.
 4. Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również umieszczane w innych miejscach Strony, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody.

§3 Zakres podmiotowy

Zamawiającym może być wyłącznie osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych - będący przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej (t.j.: Dz.U. 2010, Nr 220,poz. 1447 ze zm.).

§4 Oświadczenia

 1. Akceptując postanowienia niniejszych OWU osoba działająca w imieniu Zamawiającego jednocześnie oświadcza, że:
  a) posiada zdolność do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego;
  b) została poinformowana o celach przetwarzania Danych Osobowych określonych w §5 OWU oraz o tym, iż podanie danych jest dobrowolne, a także o prawie dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

§5 Dane Osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych Zamawiających będących osobami fizycznymi jest Wykonawca, który przetwarza Dane Osobowe zgodnie z niniejszymi OWU oraz przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Wykonawca przetwarza Dane Osobowe w celach:
  a) niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług, a także, dokonania rozliczeń z Zamawiającym;
  b) w celach marketingowych własnych produktów i usług, w tym badania jakości, zadowolenia i satysfakcji klientów oraz analizy rynku w tym badań zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług;
  c) dochodzenia roszczeń,
  d) prowadzenia postępowań reklamacyjnych,
 3. W przypadku uzyskania przez Wykonawcę informacji o korzystaniu przez Zamawiającego z usług niezgodnie z OWU lub z przepisami prawa, Zamawiający ma prawo przetwarzać Dane Osobowe Zamawiającego w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 4. Zamawiający, będący administratorem Danych Osobowych, chroni Dane Osobowe Zamawiających. Podane przez Zamawiającego Dane Osobowe mogą być przetwarzane dla celów określonych powyżej w ust. 2 jedynie przez Wykonawcę i podmioty przez niego upoważnione. Zamawiający ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.
 5. W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz OWU ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej..

§6 Prawa autorskie

 1. Wykonawca uprawniony jest do umieszczenia w stopce Strony zwięzłej informacji o sobie, w szczególności logo firmy, wraz z hiperłączem do swojej własnej strony internetowej.
 2. Z chwilą zawarcia Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji do szaty graficznej Strony Internetowej jako jednej całości, w zakresie korzystania ze Strony Internetowej w sieci Internet bez ograniczeń terytorialnych, w szczególności w zakresie wprowadzenia do sieci komputerowej w sposób umożliwiający jej transmisję na żądanie zainteresowanego użytkownika końcowego, rozpowszechniania w systemie on-line, utrwalenia w pamięci RAM i wyświetlania na monitorze użytkownika końcowego. Powyższa licencja nie obejmuje uprawnienia do korzystania przez Zamawiającego z plików źródłowych strony.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 udzielana jest na okres obowiązywania Umowy.
 4. Wykonawca uprawniony jest do korzystania z projektu Strony w całości jak również w postaci dowolnych fragmentów w celu promocji i prezentacji własnego dorobku.  

§7 Rejestracja domeny

 1. Katalog domen najwyższego poziomu, w ramach których możliwe jest dokonanie wyboru domeny określany jest w Umowie.
 2. Stroną umowy o rejestrację domeny jest każdorazowo Zamawiający, co oznacza, iż prawa do domeny przysługują Zamawiającemu. Wykonawca jest jedynie pośrednikiem pomiędzy Zamawiającym a podmiotem zajmującym się rejestracją domen (Rejestratorem) we właściwym rejestrze domen (Rejestr), co oznacza, iż Wykonawca nie ma wpływu na przyznawanie nazw domen ani na dostępność danej nazwy domeny. Informacja o tym, czy dana domena jest dostępna opiera się na informacjach przekazywanych przez osoby trzecie i odnosi się jedynie do chwili, w której Zamawiający uzyskał te informacje. Przydzielenie Zamawiającemu Domeny następuje dopiero po rejestracji domeny i wpisie do bazy danych właściwego Rejestru.
 3. Zamawiający na podstawie Umowy zleca Wykonawcy zawarcie z Rejestratorem w imieniu i na rzecz Zamawiającego umowy o rejestrację domeny we właściwym Rejestrze i w tym zakresie udziela Wykonawcy pełnomocnictwa do zawarcia przedmiotowej umowy, a w szczególności do zapoznania się i akceptacji postanowień właściwych regulaminów obowiązujących u danego Rejestratora i w danym Rejestrze. Na prośbę Zamawiającego Wykonawca prześle mu warunki dotyczące rejestracji i utrzymania domen obowiązujące u danego Rejestratora i we właściwym Rejestrze. 
 4. Zamawiający obowiązany jest do podania wszelkich informacji i danych niezbędnych do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy o rejestrację domeny. Podanie niekompletnych danych prowadzi do niepowodzenia rejestracji domeny. Kontaktem technicznym związanym z zarejestrowaną domeną wskazanym w umowie o rejestrację domeny jest Wykonawca.
 5. Umowa o rejestrację domeny zawierana jest na czas określony ustalony zgodnie z warunkami dotyczącymi rejestracji domen obowiązującymi u danego Rejestratora oraz warunkami rejestracji domen obowiązującymi w danym Rejestrze (z reguły 1 rok).
 6. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonany wybór domeny.
 7. Wszelkie spory pomiędzy Zamawiającym a osobą trzecią związane z domeną rozstrzygane są bez uczestnictwa Wykonawcy.
 8. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia przez Zamawiającego warunków dotyczących rejestracji domen obowiązujących u danego Rejestratora, warunków rejestracji domen obowiązujących w danym Rejestrze, ani praw osób trzecich w związki wyborem nazwy i używaniem przez Zamawiającego domeny. 
 9. Zabronione jest rejestrowanie oraz korzystanie z domen naruszających w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich, dobre obyczaje, porządek prawny lub postanowienia niniejszych OWU, a w szczególności zawierających:
  a) określenia wulgarne, obraźliwe, dyskryminacyjne, nawołujące do wrogości lub nienawiści;
  b) znaki towarowe, oznaczenia, nazwiska itp, chronione na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli Zamawiającemu nie przysługuje uprawnienie do korzystania z nich w tym zakresie.
 10. Zamawiający obowiązany jest podać prawidłowe i kompletne dane potrzebne do zawarcia umowy o rejestrację domeny, w tym w szczególności imię i nazwisko/firmę, adres, adres e-mail oraz numer telefonu. W przypadku zmiany danych Zamawiający obowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
 11. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o:
  a) wszczęciu postępowania administracyjnego, sądowego lub karnego dotyczącego domeny przypisanej do Strony Internetowej,
  b) każdym orzeczeniu sądu, w tym także sądu polubownego, oraz decyzji władz dotyczących domeny przypisanej do Strony Internetowej.
 12. Zamawiający zobowiązuje się do nie dokonywania transferu ani cesji domeny zarejestrowanej za pośrednictwem Wykonawcy w okresie obowiązywania Umowy.
 13. W okresie obowiązywania Umowy wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania umowy obejmuje opłatę za rejestrację domeny i jej kontynuację.

§8 Konto pocztowe

 1. W ramach Umowy Wykonawca umożliwia Zamawiającemu założenie i konfigurację z domeną wybraną dla Strony Internetowej do 10 kont mailowych, każde o pojemności 3 GB i możliwości przesyłania i odbierania załączników nie większych niż 8 MB
 2. W ramach Usługi Konta pocztowego Użytkownik może założyć i korzystać z poczty elektronicznej w ramach Własnej domeny, Domeny zarejestrowanej za pośrednictwem Operatora lub w ramach dostępnych adresów w domenie „manifomail.com” (np. Jan.Kowalski@manifomail.com).
 3. Wielkość pojedynczej przesyłki wraz z załącznikiem nie może przekraczać 8 MB.
 4. Z konta można korzystać za pomocą:
 5. a. systemu pocztowego pod adresem http://manifomail.com,
  b. programu pocztowego obsługującego protokół POP3.
 6. Przekroczenie pojemności danego Konta pocztowego powoduje cofnięcie wszystkich nadesłanych widomości e-mail do ich nadawców.
 7. Operator zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do:
 8. a. zablokowania Konta pocztowego, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu,
  b. zablokowania na serwerach Spółki nadawców wiadomości lub całych domen i adresów IP w razie naruszenia dóbr Użytkowników przez nadawców wiadomości przychodzących z zewnątrz, w wypadku narażenia systemu pocztowego Serwisu na straty lub niestabilność lub w razie naruszenia postanowień Regulaminu,c. wprowadzenia ograniczeń ilości i wielkości listów przyjmowanych oraz przechowywanych przez system pocztowy. Ograniczenie to może zostać wprowadzone na czas określony lub bez ograniczenia czasowego.

§9 Treści

 1. Zamawiający, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia niniejszych OWU, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści, w szczególności takie jak pliki, teksty, linki, wiadomości, zdjęcia, grafiki, wideo, wpisy, dźwięki, prezentacje, komentarze, logo i znaki towarowe, kody i programy komputerowe oraz wszelkie utwory bez względu na formę ich przedstawienia, które zostały przekazane Wykonawcy w celu wykonania przedmiotu Umowy.
 2. Wykonawca nie ma obowiązku monitorowania ani sprawowania kontroli nad treściami, o których mowa w ust. 1 przekazanymi mu przez Zamawiającego w celu wykonania przedmiotu Umowy.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania treści, o których mowa w ust. 1, przesyłanych, nadawanych, udostępnianych, publikowanych lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych za pośrednictwem Strony Internetowej.
 4. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Wykonawcy z roszczeniami, dotyczącymi naruszenia przez Zamawiającego - w związku z treściami, o których mowa w ust. 1 - praw osób trzecich, dobrych obyczajów, przepisów obowiązującego prawa lub postanowień niniejszych OWU, Zamawiający zobowiązany jest zwolnić Spółkę z wszelkich związanych z tym świadczeń oraz naprawić Spółce szkodę będącą wynikiem w/w naruszenia. Zamawiający zobowiązany w takim przypadku zwrócić Spółce wszelkie związane z tymi naruszeniami wydatki, w szczególności zwrócić koszty opłat sądowych, skarbowych oraz uzasadnionej pomocy prawnej.

§10 Zakazy i ograniczenia

Niedozwolone są jakiekolwiek działania Zamawiającego lub osób działających na jego zlecenie oraz przesyłanie, nadawanie, udostępnianie oraz rozpowszechnianie treści w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem  Strony Internetowej, które są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszają prawa osób trzecich.

§12 Zastrzeżenia

 1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości usług świadczonych na podstawie Umowy. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w świadczeniu usług z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
 2. W celu wykonywania usług z należytą starannością Wykonawca ma prawo do dokonywania aktualizacji, zmian i ulepszeń oprogramowania na serwerze, o czym zobowiązany jest wcześniej poinformować Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej. Wykonawca zastrzega sobie nadto prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemów komputerowych, o czym zobowiązany jest wcześniej poinformować Zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Zamawiającego z usług, wynikającą z:
  a) dokonywania aktualizacji zmian i ulepszeń w systemie oraz wykonywanymi pracami konserwatorskimi;
  b) działania siły wyższej;
  c) działania lub zaniechania podmiotów trzecich, awarią sprzętu, nawet jeśli spowodowałyby one utratę treści;
  d) nieprawidłowego wykorzystania usług;
 4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.

§13 Reklamacje

 1. Wszelkie zakłócenia w świadczeniu usług mogą być reklamowane przez Zamawiającego poprzez zgłoszenie tego Wykonawcy .
 2. Zgłoszenie reklamacyjne składa się pisemnie na adres Wykonawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@2mp.pl
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 4. Wykonawca pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne podmioty. Spółka nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia reklamacji.

§14 Zmiana OWU

 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych OWU bez konieczności uzasadniania przyczyny.
 2. W przypadku dokonania zmian w OWU, Wykonawca poinformuje o tym niezwłocznie Zamawiającego zawiadamiając go za pośrednictwem poczty e-mail lub listownie przesyłając jednocześnie jednolity tekst OWU uwzględniający wprowadzane zmiany OWU, wskazując datę wejścia w życie zmian nie wcześniejszą niż miesiąc przed wysłaniem w/w zawiadomienia.
 3. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Użytkownik może do chwili oznaczonej w zawiadomieniu przesłanym przez Spółkę, rozwiązać Umowę składając Wykonawcy oświadczenie o braku akceptacji zmian. W takim przypadku Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą wejścia w życie zmian postanowień OWU, a postanowień §6 ust. 3 Umowy nie stosuje się.
 4. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z powyższego uprawnienia, zmienione OWU wchodzą w życie terminie oznaczonym w w/w zawiadomieniu.

§15 Przepisy końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWU stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
 2. Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym podlega prawu polskiemu.
 3. OWU są dostępne pod adresem http://2mp.pl/owu
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia OWU okazały się lub stały się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony. W miejsce nieważnych lub nieskutecznych postanowień strony wprowadzą nowe postanowienia w pełni skuteczne. W przypadku braku porozumienia zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa.
 5. Przeniesienie przez Zmawiającego na osobę trzecią praw wynikających z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.